Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

catafalque

Bục quan tài, giàn, đài linh cữu
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2201933
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển