Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

utopia

1. Lý tưởng quốc, thế giới mộng tưởng 2. Không tưởng, ảo tưởng, huyễn tưởng. => utopianism 1. Chủ nghĩa lý tưởng hóa 2. Lối cải cách không tưởng
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2435089
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển