Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Beghards

Phái Beghard [phái này là một đoàn thể nam giới sống chung rất nghiêm khắc dù họ không có lời hứa, do Lambert le Bègue vào thế kỷ thứ 12 ở Hòa Lan đề xướng, giáo phái này chủ trương linh hồn không cần phải được thăng quang mới có thể hưởng vinh phúc của Thiên Chúa, bởi thế họ bị Giáo hội cấm đoán].
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2246052
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển