Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

archimandrite

Tu viện trưởng [ở Chính Thống Giáo nhậm chức Tu Viện trưởng của một hay nhiều tu viện].
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Hoàng Bảo
Số lượt truy cập: 2466846
Số người đang truy cập:

Xem Nguồn CSDL các Bộ từ điển